Miljö

Papyrus är FSC®- och PEFC-certifierad och distribuerar ett brett sortiment av produkter som uppfyller kraven i olika miljöprogram som till exempel FSC®, PEFC, Svanen, EMAS och EU-Blomman. Här kan du läsa om vilka miljömärkningar och certifieringar som våra produkter har och ladda ner annan information.


FSC             PEFC


Klicka för att ladda ner:

Papyrus miljömärkta produkter (december 2019)

Papyrus Svanenmärkta produkter (Licensnumren)

Länk till Nordiska Ministerrådes lista över Inspected paper


Miljömärkningar

Papyrus FSC®-certifikat
Papyrus PEFC-certifikat


Vad är FSC?
FSC® (Forest Stewardship Council®) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För att ett papper ska kunna FSC-certifieras krävs att det, helt eller delvis, tillverkas av massa från FSC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har FSC CoC-certifikat.

Vad är PEFC?
PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en annan certifiering av skogsbruk som styrs enbart av skogsföretagen. Man verkar för ett uthålligt skogsbruk med god naturanpassning och stödjer användning av trä – ett förnyelsebart och miljövänligt material – för olika typer av produkter. För att ett papper ska kunna PEFC-certifieras krävs att det tillverkas av massa från PEFC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har PEFC CoC-certifikat.

Vad är CoC?
CoC är en förkortning av Chain of Custody. För att få sälja FSC- och PEFC-certifierade produkter måste man som företag ha CoC-certifikat (spårbarhetscertifikat) och det har vi på Papyrus (för FSC: SQS-COC-100158 och för PEFC: PEFC certifierat 34519). Spårbarhetscertifieringen garanterar att det går att spåra en FSC- eller PECF-certifierad produkt genom hela distributions- och produktionskedjan, bakåt, ända till den skog som är ursprunget för den certifierade varan.


Vår miljöpolicy manar oss att ”genom ständiga förbättringar minimera och förebygga negativ miljöpåverkan från de produkter som köps och säljs, från förpackningar och från verksamheten i övrigt. Vi ska följa lagar och förordningar och sträva efter att överträffa dem.”

När det gäller papper (och allt annat vi säljer) strävar vi efter att erbjuda så miljövänliga produkter som möjligt utifrån marknadskraven och vi arbetar för att alla transporter samverkar till miljöriktiga totallösningar. Läs gärna mer om vårt miljöarbete under ”Om oss”!

Papper är i sig en klok och sund produkt som tillverkas av förnyelsebar råvara och som dessutom kan återvinnas. Till viss del beroende på var papperen tillverkas och var de säljs, låter tillverkare deklarera, miljöcertifiera och miljömärka sina produkter enligt olika organisationers krav gällande skogsråvara och spårbarhet, övriga ingredienser, produktionsprocess m m. Vi sätter inte någon av märkningarna, licensieringarna eller certifieringarna före någon annan när det gäller graden av miljöhänsyn – kriterierna är inte jämförbara. Vi begränsar oss därför här till att kortfattat beskriva några begrepp som ofta förekommer i diskussioner om papper och miljö.

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 
 

Papyrus Competence Center

Beställ A4-prover och helark