Papurys legal banner

Informacja o polityce prywatności

Data wejścia w życie: 2018-05-22

Zespół PAPYRUS docenia Państwa zainteresowanie produktami i spółką. Abyśmy mogli wypełniać nasze obowiązki względem Państwa i zapewniać odpowiednie informacje, musimy zbierać Państwa Dane osobowe. Niniejsza informacja o polityce prywatności określa, jakie rodzaje danych zbieramy, w jaki sposób przetwarzamy te dane oraz prawa, które Państwu przysługują w odniesieniu do tych danych. Akceptując niniejszą informację o polityce prywatności rozumieją Państwo w pełni kwestie dotyczące zbierania, przetwarzania oraz przekazywania takich Danych osobowych w oparciu o treść niniejszej informacji o polityce prywatności.

1. Zbieranie Danych osobowych

Spółka PAPYRUS zbiera otrzymane od Państwa Dane osobowe. Takimi Danymi osobowymi są między innymi imię i nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy, numer telefonu, adres pocztowy i/lub inne dane otrzymane od Państwa lub dane z jakiegokolwiek innego powodu niezbędne, abyśmy zbierając je mogli wypełniać nasze obowiązki względem Państwa.

Informacje, które otrzymujemy od Państwa w momencie skontaktowania się ze spółką PAPYRUS:

Dostarczają Państwo Danych osobowych spółce PAPYRUS w momencie stworzenia profilu użytkownika na naszej stronie internetowej, dokonując zakupów, zapisując się na usługi, kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez stronę internetową, uczestnicząc w spotkaniach z agentami sprzedaży itp.

Wizyta na naszej stronie internetowej:

Aby zapewnić Państwu odpowiednie doświadczenia użytkowania, w momencie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy zbierać niektóre dane dotycząca Państwa wizyty. Takimi danymi są między innymi kliknięte linki oraz jakimi produktami są Państwo zainteresowani, które to dane zebrane są poprzez śledzenie odwiedzanych przez Państwa stron produktowych oraz dodawanych produktów do formularza zamówienia i/lub koszyka.

Korzystanie z naszych usług marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Aby określić skuteczność kampanii promocyjnych oraz reklam, możemy zbierać dane dotyczące Państwa korzystania z naszych wiadomości mailowych przesyłanych pocztą elektroniczną. Takimi danymi są miedzy innymi informacje dotyczące otwarcia maila, które linki zostały kliknięte oraz jakiego rodzaju informacjami są Państwo zainteresowani.

2. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawa prawna takiego przetwarzania

Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez spółkę PAPYRUS w poniższych celach:

 • wypełniania naszych obowiązków względem Państwa poprzez przetwarzanie Państwa zamówień i innych usług, które zdecydowali się Państwo od nas nabyć
 • zarządzania Państwa danymi do kontaktu i profilami użytkownika naszej strony internetowej
 • obsługi spraw dotyczących obsługi klienta, w tym wsparcia technicznego
 • gromadzenia statystyk w celu sporządzenia ocen i szeroko pojętego usprawniania naszych usług świadczonych na rzecz naszych klientów
 • wypełniania naszych prawnych zobowiązań, decyzji sądowych i decyzji organów
 • identyfikowania nadużyć, oszustów i innych nielegalnych czynności oraz zapobiegania im

Spółka PAPYRUS może używać dostarczonych przez Państwa Danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych. Abyście mogli Państwo otrzymywać stosowne treści w ramach działań marketingowych, możemy wykorzystać dane takie jak: segment, historia zakupów, dane oparte na korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych oraz naszych usług marketingu elektronicznego, określonych przez Państwa preferencji oraz udział w ostatnich działaniach marketingowych.

Możemy przetwarzać wskazane powyżej Państwa Dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym w jednym lub we wszystkich poniższych celach:

 • zapewniania Państwu dopasowanych do Państwa informacji marketingowych za pośrednictwem poczty i/lub poczty elektronicznej dotyczących wiadomości, promocji, wydarzeń i konkursów
 • zapewniania Państwu zwiększonej istotności treści w oparciu o standardowe profilowanie Państwa wizyt na naszej stronie internetowej
 • zapewniania Państwu informacji, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, w przypadku kontaktu z naszymi agentami sprzedaży

Powyżej określone przetwarzanie Danych osobowych oparte jest o prawnie uzasadniony interes spółki PAPYRUS w zakresie komunikowania się z przedstawicielami naszych partnerów biznesowych oraz potencjalnymi klientami.

Spółka PAPYRUS będzie przesyłała dopasowane informacje marketingowe za pośrednictwem poczty i/lub poczty elektronicznej, jeżeli stanowi to Państwa preferencję lub jeżeli zapisali się Państwo na konkretną usługę abonamentową. Mogą Państwo skontaktować się z zespołem PAPYRUS w dowolny momencie w celu aktualizacji Państwa preferencji. Mogą też Państwo zmienić swoje preferencje w ramach Państwa profilu użytkownika naszej strony internetowej.

3. Państwa prawa

Poniżej znajduje się streszczenie praw przysługujących Państwu na mocy europejskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych. Korzystanie z poniższych praw jest nieodpłatne. Mogą Państwo skorzystać z poniższych praw poprzez przesłanie nam pisemnego wniosku w tym zakresie. Prosimy o kontakt, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw (zob. dane kontaktowe na końcu niniejszej informacji o polityce prywatności).

Prosimy zwrócić uwagę, że zespół PAPYRUS będzie każdorazowo dokonywał oceny Państwa wniosku o skorzystanie z prawa w celu ustalenia, czy wniosek jest ważny. Wszystkie poniżej wymienione prawa nie mają charakteru bezwzględnego; mogą pojawić się od nich odstępstwa.

Oprócz praw określonych poniżej, zawsze przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej przetwarzania Państwa Danych osobowych przez spółkę PAPYRUS.

Prawo dostępu. Na żądanie przysługuje Państwo prawo do otrzymania kopii Państwa Danych osobowych, które przetwarza spółka PAPYRUS oraz prawo do otrzymania uzupełniających informacji dotyczących tego przetwarzania.

Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo wnieść o poprawę i/lub uzupełnienie Państwa Danych osobowych, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia. Mają Państwo prawo wnieść, aby zespół PAPYRUS usunął Państwa Dane osobowe bez zbędnej zwłoki w poniższych okolicznościach:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celu, w ramach którego były gromadzone lub w jakikolwiek sposób przetwarzane;
 • cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie oraz nie ma żadnej innej podstawy prawnej na ich przetwarzanie;
 • złożą Państwo ważny sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych;
 • Dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; lub
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu przestrzegania zgodności z zobowiązaniami prawnymi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo Prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych w poniższych okolicznościach:

 • dokładność Danych osobowych jest rozpatrywana;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie jest już niezbędne do celów, w ramach których Dane były przetwarzane, jednak nie zgodzili się Państwo na ich usunięcie, lecz na ograniczenie ich przetwarzania;
 • Spółka PAPYRUS nie potrzebuje już Danych osobowych, jednak Państwo potrzebują tych Danych do celów ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • nie zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa Danych osobowych, a sprzeciw ten podlega weryfikacji.

Prawo do przenoszenia danych. W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych przez Państwa spółce PAPYRUS Danych osobowych dotyczących Państwa celem przekazania tych danych innemu usługodawcy, jeżeli podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda lub wykonanie umowy.

Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, jeżeli podstawą jest prawnie uzasadniony interes spółki PAPYRUS. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, musimy wykazać, że posiadamy ważne prawnie uzasadnione podstawy dla takiego przetwarzania lub że potrzebujemy Danych osobowych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, zespół PAPYRUS nie będzie mógł przetwarzać Państwa Danych osobowych w tych celach.

4. Przekazywanie Danych osobowych

Zespół PAPYRUS może przekazywać zebrane Dane osobowe do osób lub spółek, z którymi spółka PAPYRUS zawiązała umowy w sprawie przeprowadzania procesów wewnętrznych, które mogą wiązać się z przekazaniem do państw spoza Unii Europejskiej. Ponadto zespół PAPYRUS może przekazywać Państwa Dane osobowe stronom trzecim, jeżeli takie przekazanie wymagane jest przez prawo lub postanowienie sądu. Zespół PAPYRUS będzie przekazywał Państwa Dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w przypadkach określonych powyżej.

5. Zatrzymywanie Państwa Danych osobowych

Zespół PAPYRUS będzie przechowywał Państwa Dane osobowe do momentu, w którym Dane zostaną ręcznie lub automatycznie usunięte ze względu na brak aktywności w ciągu 36 miesięcy, chyba że zobowiązania prawne stanowią inaczej.

W momencie usunięcia Danych osobowych, zespół PAPYRUS może zanonimizować dane i użyć ich do celów statystycznych.

6. Bezpieczeństwo

Choć zespół PAPYRUS nie może zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do nieautoryzowanego dostępu do danych, mogą być Państwo pewni, że zespół PAPYRUS dba o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych oraz zapobieganie nieautoryzowanym dostępom do danych poprzez wykorzystanie odpowiedniej technologii i procedur wewnętrznych.

7. Dane do kontaktu

Jeżeli chcą Państwo otrzymać więcej informacji od zespołu PAPYRUS dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z osobami upoważnionymi do kontaktu ds. przetwarzania danych.