Papurys legal banner

Disclaimer

Ondanks alle aandacht en zorg die wij besteed hebben aan de inhoud van deze site, met alles wat daarbij hoort, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen, meningen en informatie, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie van deze site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is, of doordat de site tijdelijk niet kan worden geraadpleegd. De informatie op deze site wordt frequent aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij zullen geen informatie over haar relaties aan derden verstrekken, tenzij we daartoe de uitdrukkelijke toestemming of het uitdrukkelijke verzoek van de betreffende relaties hebben ontvangen.

Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.