13. Hiányosságok, minőségi kifogások

Az átvevő köteles az áru átvételénél az áru minőségét, mennyiségét és sérülésmentességét megvizsgálni. Az áru átvételét a szállítólevélen aláírásával és pecséttel igazolja. Amennyiben bármilyen hiányosságot észlel azt a szállítólevélen, illetve külön jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a tétel beazonosításához szükséges adatokat.

Hiány illetve árusérülés esetén szükséges, hogy a gépkocsivezető aláírásával igazolja a reklamáció jogosságát. Az átvételnél észlelt hiányosságról a vevő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül értesíti a Papyrus Hungária Zrt.-t. Átvételnél észlelhető mennyiségi hiányra vonatkozóan utólagos reklamációnak helye nincs.

Az átvételnél nem észlelhető, rejtett hibákat illetve hiányosságokat, az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül be kell jelenteni. Amennyiben a reklamáció jogos, a Papyrus Hungária Zrt. eldönti, hogy az árut saját költségére visszaszállítja vagy sem.5 Árucsere esetén a szállítási költséget a Papyrus Hungária Zrt. viseli.

Az áru értékét meghaladó kárigény illetve indirekt károk érvényesítése csak a gyártóval történt egyeztetés után és annak megfelelően lehetséges.

A reklamáció bejelentése nem mentesít az áru ellenértékének határidőre történő kifizetése alól.

Minőségi reklamáció esetén a reklamált áru a Papyrus Hungária Zrt. engedélye nélkül nem használható fel.

Minőségi reklamáció érvényesítésének együttes feltételei:

  • nyomott és nyomatlan (lehetőleg a leszállított méretben) minták min. 5 ív;
  • gyári árukísérő címke és Papyrus raktári címke;
  • pontos kárigény és a hiba pontos leírása;
  • a Papyrus Hungária Zrt mentesül a minőség reklamáció, illetve az abból eredő jogkövetkezmények alól, amennyiben a Megrendelő a szakmai és a gyártói ajánlás ellenére a nyomdagépben, illetve a tovább feldolgozás során nem a nyomtatási technologiának, felhasználási javaslatnak megfelelő papír típust használta.

Amennyiben a Megrendelő elmulasztja, hogy a megadott időpontokban és a fentiekben leírt módon reklamáljon, a Papyrus Hungária Zrt. mentesül a hibáért és hiányért járó felelősség alól.
A termékgarancia a Megrendelő részéről csak akkor érvényesíthető, ha a tárolási körülmények a termék minőségének megőrzését biztosítják. A tárolási körülményekre illetve az áru klimatizálására vonatkozó előírások a honlapunkon megtalálhatók.

Papyrus Hungária Zrt. a minőségi reklamációt haladéktalanul elbírálja és annak eredményéről legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatja a Megrendelőt.

Jogos kárigény rendezése esetén a Papyrus Hungária Zrt. a kárigény jogosságának Megrendelővel történő közlésétől számított 15 napon belül jóváíró számlát állít ki és vállalja, hogy a Megrendelő által megadott számlaszámra visszautalja a gyártó által elfogadott és a Papyrus Hungária Zrt. számára megtérített összeget.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott feltételek esetén a CEPAC Általános Szállítási (1991) feltételei a mérvadók.