Reklamatsiooni esitamine

Reklamatsiooni puhul palume täita vastav reklamatsiooni vorm:

Logistika reklamatsioon

Kvaliteedi reklamatsioon

Ülevaatlik tabel kvaliteedireklamatsiooni esitamisel vajalikest kohustulikest tõestusmaterjalidest:

Reklamatsiooni esitamiseks

 

1. Ostja kohustuseks on kontrollida kaupa selle vastuvõtmisel talle sobival viisil. Reklamatsiooni korral peab ostja esitama hagi ja tooma välja põhjenduse. Seejuures peab ostja esitama täpsed andmed kauba identifitseerimiseks ning muud andmed, mis võivad olla müüja jaoks olulised antud reklamatsiooni käsitlemiseks. Ostja on kohustatud kuni reklamatsiooni lahendamiseni kandma hoolt kauba eest.

2. Kaubaarvest tulenevate vigade või puuduste korral tuleb esitada reklamatsioon seitsme (7) tööpäeva jooksul alates kaubaarve saamisest.

3. Kaubaga seonduvate võimalike puuduste ja vigade kohta tuleks esitada müüjale reklamatsioon kohe, kuid hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul alates momendist, mil viga või puudust oli võimalik kauba või selle pakendi juures märgata, muudel juhtudel niipea, kui viga või puudust märgati, kuid kõige hiljem kolm (3) kuud pärast kauba mahalaadimist sihtkohas.

4. Kauba nähtavatest kahjustustest ja puudustest, mis on eeldatavalt tekkinud kauba transportimise käigus, peab ostja kohe informeerima kaubavedajat, tehes selle kohta vastava märke saatelehele. Muudest esialgu nähtamatutest transpordikahjustustest tuleb informeerida vedajat seitsme (7) päeva jooksul alates kauba vastuvõtmisest.

5. Kvaliteedi kõrvalekallete puhul ning kahtluse korral, et kvaliteet võib tekitada probleeme toote kasutamisel, ei tohi hakata toodet kasutama enne müüjalt vastava loa saamist. Kui ostja avastab kvaliteedivead toote kasutamise käigus, peab ta kohe hankima müüjalt vastavad tegutsemisjuhised. Ning müüja on kohustatud need juhised ka kohe andma.

Reklamatsiooni esitamisel peab ostja lähtuma punktides 1-4 äratoodud tingimustest ja ajalistest tähtaegadest. Vastasel juhul ei ole reklamatsioon müüja jaoks kehtiv ning ostja kaotab hagi esitamise õiguse.

VASTUTUS VIGADE VÕI PUUDUSTE KORRAL

6. Kui tarnitud partii ei vasta punktides 7–9 sätestatud tolerantsimääradele või kaldub oluliselt kõrvale kokkulepitud kvaliteedispetsifikatsioonist, on müüja kohustatud vea parandama, tarnides viivitamatult vigadeta kauba või tehes vea suurusele vastava ostuhinnaalanduse.

7. Ostjal on õigus tühistada kaubapartii ostmine vea tõttu üksnes juhul, kui müüja keeldub viivitamatult tarnimast perfektset toodet või tegemast vea suurusele vastavat ostuhinnaalandust. Kui defektne on vaid väiksem osa kaubast ning ülejäänud osa saab ostja kasutada, on ostjal õigus tühistada üksnes kauba defektse osa ost.

8. Punktides 6–7 vigade kohta äratoodud sätted kuuluvad kohaldamisele ka puuduste kohta.

TARNIMINE ERALDI PARTIIDENA

9. Kui on kokku lepitud kauba tarnimises eraldi partiidena, vaadeldakse iga partiid eraldi tarnena. Ühe või mitme partii tarnimisel esinevad vead, puudused või viivitused ei saa mõjutada ülejäänud lepingu kehtivust, kui seda pole just sõnaselgelt lepingus sätestatud. See säte ei mõjuta siiski punktide 17–18 kohaldamist.

Kui ostjale ollakse sunnitud punktis 16 äratoodud sätete põhjal tarnima vigadeta kaupa või alandama tarne ostuhinda vähemalt kahe teineteisele järgnenud sama liiki partii puhul, on ostjal õigus tühistada leping ülejäänud, kuid mitte juba tarnitud partiide osas.

PROOVIDE VÕTMINE

10. Kaubast proovide võtmisel tehakse seda SCAN-P 1:61 kohaselt või vastavalt muudele normidele, mida eelnimetatu asemel võidakse rakendada, ning proovide hindamine toimub igal üksikul juhul kehtivate normide alusel. Müüjal on õigus viibida proovide võtmise juures.

11. Ostja kaotab kõik õigused kauba veast tuleneva hagi esitamiseks, kui ta ei taga, et kaubast on järel kogus, mis võimaldab usaldusväärset proovi võtta. (NB! säilitage alati aluse etiketid, trükitud ja trükkimata poognaid)

KAHJUHÜVITUSKOHUSTUSE ULATUS

12. Peale eelnevalt äratoodud sätete, mis seostuvad kauba vigadest või puudustest tulenevate tagajärgedega, peab müüja hüvitama ostjale täiendavad kulutused, mida viimane tõestab end olevat teinud pärast seda, kui oli saanud müüjalt juhised kauba töötlemiseks, käitlemiseks, ladustamiseks ja kindlustamiseks.

13. Peale punktis 12 öeldu ei lasu müüjal mingit muud vastutust kahjustuste või kahjude eest, mis ostjat ebapiisava või defektse tarne tagajärjel võivad tabada. Kuid juhul, kui müüja on andnud ühemõttelise kinnituse kauba eriomaduste ja otstarbe kohta, ent nendest juhtnööridest pole suudetud kinni pidada, on müüja kohustatud hüvitama lubatud tulemuse puuduliku realiseerimise mahus, mis vastab punktist 14 tulenevatele piirangutele.

14. Kahjuhüvitus, mille väljamaksmise kohustus võib lepingupooltel tekkida kas vea, puuduste või lepingu muude rikkumiste tõttu, ei tohi oma suuruselt ületada selle kahju suurust, mida lepingut rikkunud pool võis lepingu sõlmimisel mõistlikkuse piires ette näha, ning samuti ei tohi see sisaldada hüvitust kaudsete kulude või tagajärgede eest. Kahjuhüvituse summa ei tohi ühelgi juhul ületada kahjuhüvitusnõude aluseks olnud partii väärtust.

15. Kui üks lepingupool teatab, et teine pool on lepingut rikkunud, peab ta püüdma piirata kahju ulatuses, millest ei tulene tema jaoks ebamõistlikke kohustusi ega kulutusi. Kui selliseid abinõusid tarvitusele ei võeta, on lepingut rikkunud poolel õigus nõuda vastava kahjuhüvitussumma vähendamist.

Palun tutvu ka kindlasti paberimaailmas kasutusel olevate üldisete tarnetingimustega: Üldised tarnetingimused (General trade rules for sales of paper and paperboard)