Sertifikaatidest

Keskkonna sertifikaadid

Tabel, kus on näidatud Papyruse paberitel olevad erinevad tehnilised tootesertifikaadid ja keskkonna sertifikaadid.

Tabeli avamiseks klikka SIIA

Papyruse keskkonnapoliitika nurgakivi on hankepoliitika ja tarnijate valik. Edendame paberite kasutamist, mille toore on pärit jätkusuutlikest metsadest ning teeme koostööd ainult usaldusväärsete ja keskkonna ees vastutust tundvate tarnijatega. Peame oluliseks selgust ja läbipaistvust ning oleme huvitatud, et meie tooteportfell koosneks keskkonnast hoolivalt toodetud toodetest. FSC® ja PEFC™ sertifikaat tagab selle, et toode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid.

FSC®  sertifikaadi avamiseks klikka  SIIA  
PEFC™ sertifikaadi avamiseks klikka  SIIA

Sertifikaat pole lihtsalt raamitud paber seinal, vaid usaldusväärsuse garantii!

Toiduga kokkupuutumist puudutavad regulatsioonid

Regulation (EC) No 1935/2004 Euroopa Liidu määrus, mille aluseks on põhimõte, et toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid või esemed peavad olema piisavalt inertsed, et neist ei kanduks toitu aineid kogustes, mis võiksid ohustada inimeste tervist või põhjustada vastuvõetamatut muutust toidu koostises või toidu organoleptiliste omaduste halvenemist. See on ELis peamine määrus sel teemal.

Link on siin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&qid=1549269450011&from=ET

BfR Recommendation XXXVI ehk Federal Institute for Risk Assessment soovitus no XXXVI, mis annab juhiseid milline on riskivaba paber ja kartong toiduga kokkupuuteks. Üsna palju keemilist ja detailset juttu, millisena peaks paberit tootma ja mis ühendeid sisaldama ja mida mitte. Ehk tootja on paberi/kartongi tootmisel sellest juhindunud ja mis on analüüside tulemused. See on üsna nõudlik asi, nii et see on väga detailne vastavuse sobivus juba.

Link on siin: https://bfr.ble.de/kse/faces/resources/pdf/360-english.pdf

Commission Regulation (EC) No 2023/2006 Euroopa Liidu määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta. Käesolevas määruses on sätestatud häid tootmistavasid käsitlevad eeskirjad määruse (EÜ) nr 1935/2004 I lisas loetletud toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjali- ja esemerühmade (edaspidi “materjalid ja esemed”) ning nende kombinatsioonide või nende valmistamisel kasutatavate taaskasutatavate materjalide ja esemete kohta. Ehk tootja on nendest headest tootmistavadest juhindunud. S.h. ka nt trükikojale järgmiseks menetlused, mis hõlmavad trükivärvide kasutamist materjali või eseme toiduga mittekokkupuutuval pinnal jne.

Link on siin:  https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg2023_2006.pdf

Regulation (EC) No 1169/2011 Euroopa Liidu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele. Paberitootjad selle raames deklareerivad, et ei ole paberit tootes kasutanud allergiaid põhjustavaid koostisosi. Teatavad koostisosad või muud ained või tooted (näiteks abiained), mida toidu tootmisel kasutatakse ja mis säilivad toidus, võivad põhjustada mõnedel inimestel allergiat või talumatust ning mõned neist allergiatest või talumatustest ohustavad tarbijate tervist. Seetõttu on oluline anda teavet lisaainete, abiainete ja muude teaduslikult tõendatud allergeenilise või talumatuse toimega ainete või toodete sisalduse kohta, et võimaldada eelkõige toiduallergia või -talumatusega tarbijail teha teadlikke valikuid, mis on nende jaoks ohutud.

Link on siin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=ET