Papurys legal banner

Oznámení o ochraně soukromí

Platné od 22.5.2018

PAPYRUS oceňuje Váš zájem o naše nabídky a naši společnost. Abychom mohli splnit svou povinnost vůči Vám a poskytnout relevantní informace, bude nutné, abychom shromažďovali Osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí upřesňuje, jaké druhy dat společnost PAPYRUS shromažďuje, jak data zpracováváme a jaká práva můžete vůči těmto datům uplatňovat.  Přijetím tohoto Oznámení o ochraně soukromí plně rozumíte shromažďování, zpracování a přenosu takových osobních dat na základě obsahu uvedeného v tomto Oznámení o ochraně soukromí.

1. Shromažďování osobních údajů

Společnost PAPYRUS shromažďuje osobní údaje, které jste nám poskytnuli. Může se jednat o jméno, společnost, emailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu a/nebo údaje, které jste nám poskytli, nebo údaje, které jsou jinak nezbytné pro shromažďování, abychom splnili naše závazky vůči Vám.

Informace, které poskytujete při kontaktu se společností PAPYRUS:

Společnosti PAPYRUS můžete osobní údaje poskytnout při vytváření uživatelského účtu na webové stránce, nákupu, přihlášení k odběru služeb, kontaktování prostřednictvím telefonu, webového formuláře nebo emailu, účastí na návštěvách našich obchodních zástupců, atd.

Navštěvování našich webových stránek:

Abychom Vám při návštěvě našich webových stránek mohli poskytnout náležitou uživatelskou zkušenost, můžeme shromažďovat určitá data o Vaší návštěvy. To může zahrnovat odkazy, na které jste klikli a o jaké produkty jste projevili zájem v návaznosti na Vaši návštěvu stánek produktu a akce pro přidání produktů do šablon objednávek a/nebo nákupních košíků.

Použití služeb emailového marketingu:

K určení účinnosti reklamních kampaní a inzerce můžeme shromažďovat data o využití našich marketingových emailů. To zahrnuje údaje, zda byl email otevřen, na které odkazy jste klikli a o jaké informace jste projevili zájem.

2. Účely zpracování Vašich Osobních údajů a právní základ pro takové zpracování

Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány společností PAPYRUS z důvodu

 • plnění závazků vůči Vám zpracováním Vašich nákupů a dalších služeb, které jste si mohli zvolit
 • správy Vašich kontaktních informací a uživatelského účtu webových stránek
 • řešení případů podpory zákazníků včetně technické podpory
 • shromažďování statistik za účelem hodnocení a zlepšení našich služeb zákazníkům obecně
 • plnění zákonných povinností, rozhodnutí soudů a úřadů
 • identifikace a prevence zneužití, podvodu nebo jiných nezákonných činností

Společnost PAPYRUS může používat osobní údaje, které nám poskytnete k provádění marketingových aktivit. Abychom Vám poskytli relevantní obsah v marketingových aktivitách, můžeme použít údaje, jako jsou: segment zákazníků, historie nákupů, data založená na Vašich návštěvách na našich webových stránkách a použití našich e-marketingových služeb, preference, které jste sdíleli a účast na minulých marketingových aktivitách.

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, jak je uvedeno výše k provádění marketingových aktivit včetně některých nebo všech z následujících:

 • poskytování cílených marketingových informací poštou a/nebo emailem o novinkách, propagacích, akcích a soutěžích
 • poskytování zvýšené relevance obsahu založeného na základním profilování vaší návštěvy webové stránky
 • poskytování informací, o kterých si myslíme, že by mohly být ve vašem zájmu při spolupráci s našimi obchodními zástupci

Výše uvedené zpracování osobních údajů je založeno na legitimním zájmu společnosti PAPYRUS na spolupráci se zástupci našich obchodních partnerů s potenciálními zákazníky.

Společnost PAPYRUS bude distribuovat pouze cílené marketingové informace poštou a/nebo emailem pokud je to součástí Vašich preferencí nebo jste se přihlásili k určitému odběru služeb. Můžete kdykoliv kontaktovat společnosti PAPYRUS a své preference aktualizovat, nebo můžete své preference změnit jako součást Vašeho profilu v uživatelském účtu webové stránky.

3. Vaše práva

Níže uvádíme souhrn práv, která máte na základě právních předpisů EU týkajících se ochrany osobních údajů. Tato práva lze vykonávat bezplatně a to tak, že nám předložíte písemnou žádost. Prosíme, neváhejte nás kontaktovat  v případě, že máte jakékoliv otázky týkající se Vašich práv (kontaktní informace najdete na konci tohoto Oznámené o ochraně soukromí).

Upozorňujeme, že společnost PAPYRUS žádost vždy vyhodnotí, čímž vykoná své právo určit, zda je žádost platná. Žádné z níže uvedených práv není absolutní a mohou existovat výjimky.

Kromě níže uvedených práv máte také právo kdykoliv podat stížnost k dozorovému orgánu ohledně toho, jak společnost PAPYRUS zpracovává Vaše osobní.

Právo na přístup k údajům. Máte právo vyžádat si kopii Vašich osobních údajů, které společnost PAPYRUS zpracovává a právo dostat doplňující informace o tom, jak společnost PAPYRUS zpracovává Vaše osobní údaje.

Právo na opravu údajů. Máte právo na opravu a/nebo doplnění Vašich osobních údajů, pakliže jsou nepřesné a/nebo neúplné.

Právo na výmaz údajů. Máte právo požádat, aby společnost PAPYRUS Vaše osobní údaje neprodleně vymazala, a to v níže uvedených případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním údajů a pro jejich další zpracování neexistuje jiný právní základ;
 • vznesli jste platnou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně; nebo
 • osobní údaje musejí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost.

Právo omezit zpracování. Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v níže uvedených případech:

 • probíhá zkoumání přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní nebo již není pro účely zpracování potřebné, ale Vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete namísto toho jejich omezení;
 • společnost PAPYRUS již nadále nepotřebuje osobní údaje, avšak Vy potřebujete tyto osobní údaje pro vznik, výkon či obhajobu právoplatných nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a tato námitka se přezkoumává.

Právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje o Vaší osobě, které jste poskytli společnosti PAPYRUS za účelem převedení těchto údajů k jinému poskytovateli služeb, za předpokladu, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu či na plnění smlouvy.

Obecné právo vznášet námitky. Máte obecné právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, které společnost PAPYRUS provádí na základě svých oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku, jsme povinni prokázat, že máme naléhavý a oprávněný důvod pro takové zpracování údajů nebo že osobní údaje potřebujeme pro vznik, výkon či obhajobu právoplatných nároků.

Právo vznést námitky proti přímému marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, společnost PAPYRUS nesmí nadále Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracovávat.

4. Přenos osobních údajů

Společnost PAPYRUS může převést shromážděné osobní údaje lidem nebo firmám, se kterými má společnost PAPYRUS uzavřenou smlouvu o provádění interních procesů, což mtže zahrnovat přenos do země mimo EU. Mimoto, může společnost PAPYRUS přesunout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je tento přenos vyžadován ze zákona nebo na základě nařízení soudu. Vyjma  případů uvedených výše nesmí společnost PAPYRUS převést Vaše osobní údaje třetím stranám.

5. Uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost PAPYRUS bude uchovávat Vaše osobní údaje až do doby, kdy budou údaje manuálně nebo automaticky smazány z důvodu nečinnosti trvající 36 měsíců, pokud právní závazky nestanoví jinak.

Po vymazání osobních údajů společnost PAPYRUS může anonymizovat určité údaje a použít je pro statistické účely.

6. Zabezpečení

Ačkoliv společnost PAPYRUS nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k údajům, ujišťujeme Vás, že společnost PAPYRUS věnuje nesmírné úsilí tomu, aby zajistila bezpečnost Vašich osobních údajů a aby zabránila neoprávněnému přístupu k těmto údajům, a k tomu využívá vhodnou technologii a interní procesy.

7. Kontaktní údaje

Chcete-li získat další informace od společnosti PAPYRUS týkající se zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na naše kontakty pro zpracování dat, viz odkaz Kontakty pro zpracování da