Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady transportowej, jakościowej lub ilościowej towaru dostarczonego przez Papyrus Sp. z o.o., Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. O fakcie reklamacji należy powiadomić Sprzedawcę Zewnętrznego lub Dział Obsługi Klienta Papyrus. Reklamację wraz ze zgromadzoną dokumentacją należy dostarczyć do siedziby Papyrus Sp. z o.o. w Warszawie osobiście, pocztą, kurierem lub przekazując ją Sprzedawcy Zewnętrznemu.

Zawiadomienia mailowe lub telefoniczne o reklamacji traktowane są jedynie, jako wstępna informacja i nie powodują wszczęcia procesu reklamacyjnego.

 

Reklamacje transportowe i ilości towaru

Transport papieru objęty jest ubezpieczeniem do momentu przybycia samochodu wraz z towarem do magazynu odbiorcy. Rozładunek towaru przeprowadzany jest już przez odbiorcę, na jego ryzyko
i odpowiedzialność. Palety lub role papieru muszą być dokładnie sprawdzone (pod względem zgodności ilościowej i jakościowej) przez odbiorcę w momencie rozładunku z samochodu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków ilościowych lub niezgodności z zamówieniem, konieczna jest adnotacja na:

    · liście przewozowym, w przypadku gdy jest on dokumentem potwierdzającym dostawę;

    · dokumentach WZ, we wszystkich pozostałych przypadkach.

Taka adnotacja musi być poświadczona przez kierowcę samochodu.

W celu zgłoszenia reklamacji należy zgromadzić i przesłać do dostawcy następującą dokumentację:

    · list przewozowy lub inny dokument z adnotacją o uszkodzeniach lub brakach i podpisem kierowcy

    · zdjęcia uszkodzonego towaru; 

    · protokół reklamacyjny (wg wzoru Papyrus, do pobrania TUTAJ);

    · ilość brakującego towaru i sposób jego stwierdzenia;

    · w przypadku uszkodzeń częściowych – ilość kilogramów odrzuconych z palety lub roli.

Terminy zgłoszeń:

    · wady możliwe do stwierdzenia w momencie rozładunku – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin

    · wady ukryte (nie można ich stwierdzić w momencie rozładunku) – niezwłocznie od momentu   wykrycia wady, nie później niż 30 dni od momentu dostawy.

Bez powyższych danych reklamacje transportowe lub ilościowe nie będą rozpatrywane.

 

Reklamacje jakości towaru

W przypadku wady widocznej reklamacje należy zgłaszać natychmiast, w przypadku wady ukrytej
nie później niż 12 miesięcy od daty dostawy, nie później jak 30 dni od daty jej ujawnienia.

W skład dokumentacji reklamacji jakości towaru winno wchodzić: 

    · protokół reklamacji (wg wzoru Papyrus, do pobrania TUTAJ);

    · etykieta (etykiety) producenta reklamowanych palet lub rol – w przypadku dostawy niepełno paletowej – etykieta (etykiety) Papyrus. W przypadku braku etykiet reklamacje nie będą przyjmowane do rozpatrzenia.

    · próbki reklamowanego towaru w ilości odpowiadającej reklamowanej wadzie;

    · jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę.

W protokole reklamacji należy umieścić:

    · opis przedmiotu reklamacji i jego skutków;

    · nazwę, gramaturę i ilość reklamowanego towaru;

    · numer faktury lub zamówienia, do jakiej odnosi się reklamacja; 

    · oczekiwania odbiorcy.

W przypadku, kiedy papier poddany był przetwarzaniu:

    · dane dotyczące techniki drukowania i zastosowanych form uszlachetnienia,
w szczególności: 

      - typ maszyny, 

      - opis rodzaju drukowanego rysunku,

      - kolejność drukowania kolorów,

      - szybkość drukowania,

      - rodzaj płynu nawilżającego,

      - pH płynu nawilżającego,

      - rodzaj, typ farb drukujących, producent,

      - dodatki stosowane w procesie drukowania,

      - rodzaj, typ form drukowych, producent,

      - rodzaj, typ obciągu offsetowego, producent,

      - informacje o sposobie suszenia, np. klasyczny, IR, UV.

    · dane dotyczące maszyny przetwarzającej po druku;

    · dane klimatyczne, w których papier przechowywany;

    · wilgotność względna i temperatura w pomieszczeniach druku i przetwarzania post-print oraz ew. wilgotność względna i temperatura w stosie papieru.

W obu przypadkach należy zabezpieczyć w drukarni jak najwięcej danych o ujawnionej wadzie
i jej skutkach.

Do protokołu należy dołączyć próbki towaru, które należy zgromadzić i oznaczyć dla każdej palety osobno. W przypadku stwierdzenia wad w procesie drukowania/przetwarzania powinien być dostarczony zarówno papier zadrukowany jak i niezadrukowany. Papier zadrukowany należy dostarczyć w kolejności (sekwencji) drukowania, ponumerować arkusze i wyraźnie oznaczyć reklamowaną wadę.

Bez przedstawienia dowodów i zastosowania procedur wskazanych w niniejszym dokumencie, reklamacja nie będzie rozpatrywana i uwzględniona.

Papieru z ujawnioną wadą, nie wolno kierować do przetwarzania bez zgody dostawcy lub producenta.

 

Materiały dowodowe wymagane przy reklamacjach, w zależności od ujawnionej wady:

    · dublowanie, niestabilność wymiarowa, brak pasowania – 10-15 arkuszy ponumerowanych
w sekwencji druku;

    · pylenie, zrywanie powierzchni – 10-15 arkuszy niezadrukowanych, 10-15 arkuszy zadrukowanych, taśma samoprzylepna z pyłem z obciągu, zdjęcia obciągu z pyłem;

    · uszkodzenie obciągu, obcy element w strukturze papieru lub miedzy arkuszami – 2-3 arkusze przed uszkodzeniem, arkusz powodujący uszkodzenie, 2-3 arkusze po uszkodzeniu obciągu, przynajmniej jeden uszkodzony obciąg;

    · uszkodzenie form - 2-3 arkusze przed uszkodzeniem, arkusz powodujący uszkodzenie, 2-3 arkusze po uszkodzeniu form, przynajmniej jedna uszkodzona forma;

    · brak płaskości leżenia – 20 arkuszy, zdjęcia papieru przed drukowaniem, na płaskiej, równej powierzchni;

    · ścinanie papieru – 10-15 arkuszy zadrukowanych, próbki papieru niezadrukowanego
(arkusze w formacie druku) temperatura/wilgotność papieru i hali maszyn;

    · różnice wymiarowe – 10-15 niezadrukowanych arkuszy w formacie dostarczonym;

    · pofalowania, zgniecenia, pęcherze w papierze, błędy w formacji masy, nieprawidłowe powleczenie, brak powleczenia, linie włosowe/raklowe, zanieczyszczenia, dziury, pęknięcia
10-15 arkuszy zadrukowanych/niezadrukowanych (arkusze w formacie druku);

    · pękanie papieru w miejscu falcu – 10-15 arkuszy zadrukowanych, 10-15 arkuszy papieru niezadrukowanego (arkusze w formacie druku), dane temperatury i wilgotności hali maszyn/introligatorni;

    · złe przyjmowanie farby przez papier, odciąganie w stosie, mottling, ścieranie – 10-15 kolejnych arkuszy zadrukowanych w sekwencji druku, 10-15 arkuszy papieru niezadrukowanego (arkusze w formacie druku);

    · rozwarstwianie, delaminacja – 10-15 zadrukowanych arkuszy, 10-15 arkuszy papieru niezadrukowanego (arkusz w formacie druku), próbki papieru zebrane z obciągu, zdjęcia, jeśli będzie
to możliwe;

    · nieprawidłowe prowadzenie papieru w maszynie – 10-15 zadrukowanych arkuszy w sekwencji druku, próbki papieru niezadrukowanego (arkusze w formacie druku).

Próbek papieru przygotowanych, jako dokumentacja reklamacji, nie wolno zginać, falcować
i rolować. Próbki należy spakować płasko, najlepiej pomiędzy dwoma arkuszami tektury lub grubego kartonu i zabezpieczyć przed wpływami warunków atmosferycznych.

W przypadku wad niewymienionych wyżej lub wątpliwości, co do sposobu i ilości wymaganych do zgromadzenia próbek, należy skontaktować się ze Sprzedawcą Zewnętrznym, Biurem Sprzedaży
lub bezpośrednio ze Specjalistą ds. Technicznych.

Papier zgłoszony do reklamacji, pozostaje w miejscu wykrycia wady, do czasu rozwiązania/rozpatrzenia reklamacji.

Firma Papyrus nie rekompensuje kosztów stron trzecich (np. związanych z umowami pomiędzy firmami trzecimi).

 

Wiadomości Papyrus

/MEDIA_CommonMedia/m6561029_Papyrus_News_Puff_Image_270x108.jpg

 
Certyfikaty środowiskowe

/MEDIA_CommonMedia/m6560996_Forest_Environmental_Small_Banner_Content_Page_270_x_108.jpg

 
E-biznes z Papyrus

/MEDIA_CommonMedia/m6560993_Assortment_binder_with_ipad_Small_Banner_Content_Page_270_x_108.jpg