W przypadku stwierdzenia wady transportowej, jakościowej lub ilościowej towaru dostarczonego przez Papyrus Sp. z o.o., Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji.

O fakcie reklamacji należy powiadomić Sprzedawcę Zewnętrznego lub Dział Sprzedaży Papyrus.

Reklamację wraz ze zgromadzoną dokumentacją należy dostarczyć do siedziby Papyrus Sp. z o.o. w Warszawie, przekazując ją Sprzedawcy Zewnętrznemu, osobiście, pocztą lub kurierem.

Zawiadomienia mailowe lub telefoniczne o reklamacji traktowane są jedynie, jako wstępna informacja i nie powodują wszczęcia procesu reklamacyjnego.

 

Reklamacje transportowe

Transport papieru objęty jest ubezpieczeniem do momentu przybycia samochodu wraz z towarem do magazynu odbiorcy. Rozładunek towaru przeprowadzany jest już przez odbiorcę, na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Palety lub role papieru muszą być dokładnie sprawdzone (pod względem zgodności ilościowej i jakościowej) przez odbiorcę w momencie rozładunku z samochodu. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub niezgodności z zamówieniem, konieczna jest adnotacja na liście przewozowym (lub innym dokumencie dostawy). Taka adnotacja powinna być również poświadczona przez kierowcę samochodu.
W przypadku stwierdzenia wady transportowej (uszkodzenia towaru podczas transportu) dostawy, należy umieścić notatkę na liście przewozowym (lub innym dokumencie dostawy), w obecności kierowcy i z jego podpisem. W przypadku uszkodzeń dostarczonego towaru konieczne jest również wykonanie jego zdjęć.

 

W celu zgłoszenia reklamacji należy zgromadzić i przesłać do dostawcy następującą dokumentację:

- list przewozowy (lub inny dokument dostawy) z adnotacją o uszkodzeniach lub brakach;
- zdjęcia uszkodzonego towaru;
- protokół reklamacyjny (wg wzoru Papyrus, do pobrania TUTAJ);

- ilość brakującego towaru i sposób jego stwierdzenia;
- w przypadku uszkodzeń częściowych – ilość kilogramów odrzuconych z palety lub roli.

 

Bez powyższych danych reklamacje transportowe lub ilościowe nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Reklamacje jakości towaru


W  przypadku  wady  widocznej  reklamacje  należy  zgłaszać  natychmiast, w przypadku wady ukrytej nie później niż 12 miesięcy od daty dostawy, nie później jak 30 dni od daty jej ujawnienia.

 

W skład dokumentacji reklamacji jakości towaru winno wchodzić:

- protokół reklamacji (wg wzoru Papyrus, do pobrania TUTAJ);

- etykieta (etykiety) producenta reklamowanych palet lub rol – w przypadku dostawy niepełno paletowej – etykieta (etykiety) Papyrus z widocznym numerem pakowacza;

- próbki reklamowanego towaru w ilości odpowiadającej reklamowanej wadzie;

- jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę.

 

W protokole reklamacji należy umieścić:

- opis przedmiotu reklamacji i jego skutków;
- nazwę, gramaturę i ilość reklamowanego towaru;

- numer faktury lub zamówienia, do jakiej odnosi się reklamacja;

- oczekiwania odbiorcy.

 

W przypadku, kiedy papier poddany był przetwarzaniu:
- dane dotyczące techniki drukowania i zastosowanych form uszlachetnienia, w szczególności:

Ø typ maszyny,

Ø opis rodzaju drukowanego rysunku, 
Ø kolejność drukowania kolorów, 
Ø szybkość drukowania, 
Ø rodzaj płynu nawilżającego, 
Ø pH płynu nawilżającego, 
Ø rodzaj, typ farb drukujących, producent, 
Ø dodatki stosowane w procesie drukowania, 
Ø rodzaj, typ form drukowych, producent, 
Ø rodzaj, typ obciągu offsetowego, producent, 
Ø informacje o sposobie suszenia, np. klasyczny, IR, UV. 
- dane dotyczące maszyny przetwarzającej po druku;
- dane klimatyczne, w których papier przechowywany;

- wilgotność względna i temperatura w pomieszczeniach druku i przetwarzania post-print oraz ew. wilgotność względna i temperatura w stosie papieru.


W obu przypadkach należy zabezpieczyć w drukarni jak najwięcej danych o ujawnionej wadzie i jej skutkach.

Do  protokołu   należy   dołączyć   próbki   towaru,  które  
należy   zgromadzić i oznaczyć dla każdej palety osobno. W przypadku stwierdzenia wad w procesie drukowania/przetwarzania powinien być dostarczony zarówno papier zadrukowany jak i niezadrukowany. Papier zadrukowany należy dostarczyć   w  kolejności  (sekwencji)   drukowania,   ponumerować  arkusze i wyraźnie oznaczyć reklamowaną wadę.

Bez przedstawienia dowodów i zastosowania procedur wskazanych w niniejszym dokumencie, reklamacja nie będzie rozpatrywana i uwzględniona.

 

 


Papieru z ujawnioną wadą, nie wolno kierować do przetwarzania bez zgody dostawcy lub producenta.

 


Materiały dowodowe wymagane przy reklamacjach, w zależności od ujawnionej wady:

 

dublowanie, niestabilność wymiarowa, brak pasowania – 10-15 arkuszy ponumerowanych w sekwencji druku;

-  pylenie, zrywanie powierzchni – 10-15 arkuszy niezadrukowanych, 10-15 arkuszy zadrukowanych, taśma samoprzylepna z pyłem z obciągu, zdjęcia obciągu z pyłem;

-  uszkodzenie obciągu, obcy element w strukturze papieru lub miedzy arkuszami – 2-3 arkusze przed uszkodzeniem, arkusz powodujący uszkodzenie, 2-3 arkusze po uszkodzeniu obciągu, przynajmniej jeden uszkodzony obciąg;

uszkodzenie form - 2-3 arkusze przed uszkodzeniem, arkusz powodujący uszkodzenie, 2-3 arkusze po uszkodzeniu form, przynajmniej jedna uszkodzona forma;

brak płaskości leżenia – 20 arkuszy, zdjęcia papieru przed drukowaniem, na płaskiej, równej powierzchni;

- ścinanie papieru – 10-15 arkuszy zadrukowanych, próbki papieru niezadrukowanego (arkusze w formacie druku) temperatura/wilgotność papieru i hali maszyn;

- różnice wymiarowe – 10-15 niezadrukowanych arkuszy w formacie dostarczonym;

pofalowania, zgniecenia, pęcherze w papierze, błędy w formacji masy, nieprawidłowe powleczenie, brak powleczenia, linie włosowe/raklowe, zanieczyszczenia, dziury, pęknięcia – 10-15 arkuszy zadrukowanych/niezadrukowanych (arkusze w formacie druku);

pękanie papieru w miejscu falcu – 10-15 arkuszy zadrukowanych, 10-15 arkuszy papieru niezadrukowanego (arkusze w formacie druku), dane temperatury i wilgotności hali maszyn/introligatorni;

- złe przyjmowanie farby przez papier, odciąganie w stosie, mottling, ścieranie – 10-15 kolejnych arkuszy zadrukowanych w sekwencji druku, 10-15 arkuszy papieru niezadrukowanego (arkusze w formacie druku);

- rozwarstwianie, delaminacja – 10-15 zadrukowanych arkuszy, 10-15 arkuszy papieru niezadrukowanego (arkusz w formacie druku), próbki papieru zebrane z obciągu, zdjęcia, jeśli będzie to możliwe;

nieprawidłowe prowadzenie papieru w maszynie – 10-15 zadrukowanych arkuszy   w   sekwencji   druku,  próbki   papieru  niezadrukowanego (arkusze w formacie druku).

 

Próbek papieru przygotowanych, jako dokumentacja reklamacji, nie wolno zginać, falcować i rolować. Próbki należy spakować płasko, najlepiej  pomiędzy  dwoma   arkuszami  tektury  lub  grubego  kartonu i zabezpieczyć przed wpływami warunków atmosferycznych.

W  przypadku  wad  niewymienionych  wyżej  lub  wątpliwości, co do sposobu i ilości wymaganych do zgromadzenia próbek, należy skontaktować się ze Sprzedawcą Zewnętrznym, Biurem Sprzedaży lub bezpośrednio ze Specjalistą ds. Technicznych.

Papier zgłoszony do reklamacji, pozostaje w miejscu wykrycia wady, do czasu rozwiązania/rozpatrzenia reklamacji.