Kaune (centrinis biuras):

 R. Kalantos g. 59,  LT-52304

 I -V, 8.00-17.30 val.
 Tel.: (8 37) 40 03 30, (8 37) 47 39 50, (8 37) 40 03 31, (8 37) 40 03 32
 Faks. (8 37) 47 38 36

Vilniuje:

Ukmergės g. 120, LT-08105

 I -V, 8.00-17.30 val.
 Tel/faks.: (8 5) 272 4773, (8 5) 272 3790
 
 Klaipėdoje:

 I -V, 8.00-17.30 val.
 Tel. (8 46) 34 14 62